AO Ospedale CTO – CRF – Maria Adelaide

Via Zuretti 29 10126 – Torino 011 6933.111 – 646 011 748517 web: www.cto.to.it