AO Ospedale CTO – CRF – Maria Adelaide

Via Zuretti 29 10126 – Torino 011 6933.111 – 646 – 905 web: www.cto.to.it